REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB ŁODZIAMI MOTOROWODNYMI TYPU GONDOLA

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Regulamin przewozu osób łodziami motorowodnymi typu gondola dotyczy firmy Wodnik Regionalne Usługi Turystyczne Augustów Anna Barbara Kamińska
 2. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy Przewoźnikiem i Pasażerem podlegają niniejszemu Regulaminowi oraz przepisom prawa powszechnego w zakresie w nim nieuregulowanym.

§ 2

 • W niniejszym Regulaminie za:
  1. Przewoźnika - uważa się firmę Wodnik Regionalne Usługi Turystyczne Augustów Anna Barbara Kamińska;
  2. Stermotorzystę  - uważa się osobę sterującą gondolą, posiadającą stosowne uprawnienia stermotorzysty, świadczącą usługi dla firmy Wodnik Regionalne Usługi Turystyczne Augustów Anna Barbara Kamińska
  3. Pasażera- uważa się osobę, która korzysta z usług  Przewoźnika  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Nabywcę biletu - uważa się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
  5. Rezerwację rejsu - rozumie się dokonanie osobistej, telefonicznej lub mailowej rezerwacji całej łodzi na określony czas;
  6. Kasę Gondoli - uważa się kasę Przewoźnika znajdująca się w zatoce rzeki Netta przy ulicy Mostowej w Augustowie;

II. REZERWACJA GONDOLI I SPRZEDAŻ BILETÓW

§ 1

 1. Bilety można nabyć w Kasie Gondoli.
 2. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom do 12  roku życia. Odpowiedzialność za zakupione bilety zniżkowe ponosi nabywca biletu.
 3. Pasażer zobowiązany jest do stawienia się o czasie wypłynięcia gondoli wraz
  z okazaniem biletu lub potwierdzeniem rezerwacji rejsu;
 4. W chwili dokonywania rezerwacji rejsu, pasażer wyraża zgodę na podanie Przewoźnikowi swoich danych osobowych: nazwiska i imienia/pełnej nazwy instytucji oraz kontaktowego numeru telefonu;
 5. Dane osobowe  będą przetwarzane przez Przewoźnika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami);
 6. Stermotorzysta ma prawo do kontroli zakupionych biletów przed rozpoczęciem rejsu;
 7. Opłata za rezerwację rejsu odbywa się przed rozpoczęciem rejsu w Kasie Gondoli.

III. ZWROTY I ODWOŁANIA REZERWACJI

 • § 1
 1. Wykorzystanie rejsu powinno nastąpić w czasie pierwotnie zadeklarowanej daty podróży.
 2. Nabywcy biletu, który nabył bilet nie wcześniej niż pół godziny przed rejsem nie przysługuje zwrot biletu.
 3. Przewoźnik jest zobowiązany zwrócić należność za niezrealizowaną część rejsu bez jakichkolwiek potrąceń w przypadkach losowych takich jak:
  • niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wyjście gondoli z portu;
  • awaria gondoli;
  • niska frekwencja tj mniej niż 4 osoby na jednej gondoli;
  • anulowanie rejsów spowodowane zamknięciem szlaków żeglownych;
  • innych wypadków losowych uniemożliwiających wyjście gondoli z portu.

IV. REKLAMACJE

 • § 1
 1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od wykonania usługi.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając listem poleconym na adres Przewoźnika: Zwierzyniecka 56e, 15-247 Białystok.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi  w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia Przewoźnikowi.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane nabywcy biletu/rezerwacji rejsu tj. imię i nazwisko/nazwa instytucji, adres, telefon kontaktowy, dzień i godzinę rejsu oraz opis reklamacji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§1

 1. Odpowiedzialność Przewoźnika ogranicza się wyłącznie na czas przewozu Pasażera gondolą.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające miejsce na lądzie przed wejściem oraz po zejściu pasażera z gondoli.
 3. Wejście/zejście Pasażerów na gondolę/z gondoli odbywa się po zacumowaniu gondoli do brzegu;
 4. Decyzję o wejściu/zejściu Pasażerów na gondolę/z gondoli podejmuje Stermotorzysta;
 5. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przyjścia/wyjścia gondoli  z/do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub siły wyższej rozumianej jako niezależne od przewoźnika losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia
  w momencie organizowania rejsu oraz któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
 6. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość odwołania lub wstrzymania rejsu z powodu braku wystarczającej frekwencji tj. poniżej 4 osób na jednej gondoli.
 7. Przewoźnik ma obowiązek wyposażenia każdej gondoli w niezbędny sprzęt ratowniczy tj. kamizelki ratownicze, koło ratunkowe, bosak, wiosło,  apteczkę, gaśnice, kotwicę cumującą.
 8. Stermotorzysta  ma prawo do niezwłocznego wysadzenia nietrzeźwego/groźnego pasażera na najbliższym brzegu, który swoim zachowaniem zagraża życiu i bezpieczeństwu przebywających na gondoli pasażerów.

 §2

 1. Podczas podróży gondolą zabronione jest:
  • zanieczyszczanie i zaśmiecanie gondoli oraz niszczenie znajdujących się na niej urządzeń,
  • wyrzucanie odpadków za burtę,
  • palenie tytoniu w pobliżu silnika i materiałów łatwopalnych ,
  • spożywanie środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych
  • zakłócanie spokoju,
  • przebywanie na gondoli poza miejscem wyznaczonym,
  • wychylanie się przez burty i bariery gondoli;
  • wysadzanie rąk i/lub nóg poza burty gondoli;
  • zbytnie obciążanie jednej z burt;
  • zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 2. Po dopłynięciu do przystanku końcowego danej trasy rejsu, pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład gondoli.
 3. Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec przewoźnika za wszelkie szkody wyrządzone na gondoli i w porcie, powstałe z jego winy.
 4. Zabronione jest przewożenie gondolą:
  • materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących,
  • przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenie gondoli,
  • broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną zobowiązane są mieć przy sobie broń odpowiednio zabezpieczoną.
 5. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w ustępie poprzednim.
 6. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na gondoli oraz wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, dotyczące porządku i bezpieczeństwa wydawane przez Stermotorzystę
 7. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim zachowaniem podczas podróży gondolą.
 8. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobie:
  • która nie podała ważnego biletu, nie figuruje w systemie rezerwacji jako pasażer,
  • nie ukończyła 13 roku życia, jeżeli jest bez opiekuna,
  • jeżeli jej wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy, co do możliwości bezpiecznego przewozu,
  • w stosunku do której jest podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

VI. INNE

§1

 1. Przedmioty pozostawione przez Pasażera, których nie można zidentyfikować, Przewoźnik przechowuje przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem rzeczy szybko psujących się ulegających zużyciu . Przewoźnik zastrzega, iż w przypadku nieodebrania znalezionej rzeczy w ciągu 6 miesięcy, rzeczy znalezione zostaną przekazane organizacji charytatywnej wybranej przez Przewoźnika albo zlikwidowane. Rzeczy szybko psujące się lub ulegające zużyciu będą likwidowanie niezwłocznie.

§2

 1. Regulamin Przewozów jest  dostępny w każdej gondoli, Kasie Gondoli i na stronie internetowej Przewoźnika.
 2. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmian rozkładu rejsów, danych zawartych w ofercie i cennika.
 3. Ceny usług świadczonych przez Przewoźnika zawierają podatek VAT.
 4. W sprawach nie objętych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.